دریافت نرم افزار

[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”دریافت آپدیت DVR دیتکس ECS SERIES” tab_id=”1469260143128-97e13f16-19a8″][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۴ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-cs04-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%204%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۸ کاناله ” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-cs08-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%208%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۱۶ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-cs16-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%2016%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت آپدیت DVR دیتکس EOS SERIES” tab_id=”1469260143232-1e6817a9-508f”][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۴ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-s04-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%204%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۸ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-s08-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%208%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۱۶ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-s16-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%2016%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت آپدیت DVR دیتکس NTS SERIES” tab_id=”1469263843455-4a2452d1-5b64″][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۸ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-ts08-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%208%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][vc_btn title=”آپدیت دستگاه ضبط دیجیتال ۱۶ کاناله” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fflash-ts16-dtx-v4_0_0-120723.tar.gz|title:%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%2016%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت ANDROID APP FOR DTEXX DVR” tab_id=”1469268607341-73f6cc34-5b29″][vc_btn title=”دریافت ANDROID APP FOR DTEXX DVR” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fdtexxandroid.zip|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20ANDROID%20PRO%20FOR%20DTEXX%20DVR|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت NET CMS FOR DTEXX DVR” tab_id=”1469268700874-c156a175-50a1″][vc_btn title=”دریافت NET CMS FOR DTEXX DVR” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fdtexxnetcms.zip|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20NET%20CMS%20FOR%20DTEXX%20DVR|”][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_empty_space][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”دریافت CLIENT FOR AXON ANALOG DVR” tab_id=”1474273153167-2e3ff685-3778″][vc_btn title=”دریافت CLIENT FOR AXON ANALOG DVR” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FDVRClient.rar|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20CLIENT%20FOR%20AXON%20ANALOG%20DVR|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت ANDROID APP FOR AXON ANALOG DVR” tab_id=”1474273153419-92964517-5054″][vc_btn title=”دریافت ANDROID APP FOR AXON ANALOG DVR” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FQMEye_android_v2.2.12.10_release_20140409.rar|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20ANDROID%20PRO%20|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت CLIENT FOR DTEXX NVR & AXON AHR” tab_id=”1474275696087-215bde6f-988c”][vc_btn title=”دریافت CLIENT FOR DTEXX NVR & AXON AHR” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FGeneral_CMS_V3.1.0.0.T.20140717.rar|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20CLIENT%20FOR%20DTEXX%20NVR%20%26%20AXON%20AHR|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت ANDROID APP FOR DTEXX NVR & AXON AHR” tab_id=”1474275814251-107d906f-8536″][vc_btn title=”دریافت ANDROID APP FOR DTEXX NVR & AXON AHR ” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FXMEye.rar|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20ANDROID%20PRO%20FOR%20DTEXX%20NVR%20%26%20AXON%20AHR|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت آپدیت DVR آنالوگ دیتکس N SERIES” tab_id=”1474284112379-3f693aca-3f12″][vc_btn title=”دریافت آپدیت DVR آنالوگ دیتکس N SERIES” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FNetClient-1.2.0.1_20160705.rar|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20DVR%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3%20N%20SERIES|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دریافت RECOVERY PASSWORD FOR AXON ANALOG DVR” tab_id=”1474284306915-79ba2b2a-edad”][vc_btn title=”دریافت RECOVERY PASSWORD FOR AXON ANALOG DVR” style=”3d” color=”turquoise” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fkhanehamn.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FGenSuperPassword.rar|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20RECOVERY%20PASSWORD%20FOR%20AXON%20ANALOG%20DVR|”][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]

دریافت نرم افزارReviewed by 021-440 488 70 on Jul 22Rating: 5.0.دریافت نرم افزار