دریافت نمایندگی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:
نام شرکت و یا فروشگاه :
سال و محل تولد :
میزان تحصیلات :
تلفن :
آدرس :

پرسشنامه

برای چه شهر و یا استانی درخواست نمایندگی دارید ؟
چند سال به طور رسمی در این صنف مشغول به فعالیت هستید ؟
دارای شرکت ثبت شده یا فروشگاه با جواز کسب می باشید ؟
محل کسبتان شخصی یا اجاره ای می باشد ؟
آیا نامه حسن انجام کار از پروژه های اخیر خود دارید ؟
چند نفر نیروی فنی در اختیار دارید ؟
چند نفر نیروی فروش و بازاریابی در اختیار دارید ؟
فروش متوسط ماهانه شما چه میزان می باشد ؟
بطور متوسط چند پروژه در سال انجام می دهید ؟